SYA’IR QOSIDAH PUJIAN HABIB UMAR BIN HAFIDZH UNTUK HABIB MUNDZIR AL MUSAWA

11 August 2015 - Kategori Blog

habib umar ziyaroh

و قضيت نحبك موفيا بالعهد ومؤديا حق الولا والود
تشتاق قرب الرب تقصد وجهه متدرعا فی شکره بالحمد

Wa qodloita nahbaka mûfiyân bil ‘ahdi wa mu-addiyân haqqol walâ wal widdi tasytâqu qurbar-robbi taqshidu wajhahu mutadarri’ân fî syukrihî bilhamdi
Engkau lalui seluruh hidupmu dengan menunaikan janjimu Kepada Tuhanmu, Menjalankan hak cinta dan rindumu, engkau merindukan kedekatan dengan Tuhanmu, engkau menempuh jalan mencapai ridho Tuhan mu dengan penuh syukur kepada Nya,

تدعو عباد الله لله الذی اولاك منزلة سمت عن حد
وقدارتضاك مبلغا ومبشرا بل منذرا بواعده والوعد
وهدی بك الحق الگريم خلائقا عادوا إلی التقريب بعد البعد

Tad’û ‘ibâdallâhi lillâhilladzî aulâka manzilatan samat ‘an haddin wa qodirtadlôka muballighôn wa mubasysyirôn bal mundzirôn biwâ’idihi wal wa’di
Wa hadâ bikal haqqol karîmi kholâ-iqôn ‘âdû ilât-taqrîbi ba’dal bu’di
Tuhan mu memilihmu sebagai penyambung lidah, penyambung seruan Sang Nabi pembawa kabar gembira dan peringatan Tuhanmu, dengan Ketulusanmu
Tuhan yang Maha dermawan menebar Hidayah Nya kepada sekalian hambanya hingga mereka kembali mengenal Tuhan mereka,

گم من غفول للأوامر تارك صار منيبا عابدا بالجد

kam min ghofûlin lil awâmiri târikin shôro munîbân ‘âbidân bil jiddi
Betapa banyak manusia lalai akan perintah Tuhannya dan denganmu lah mereka menjadi hamba yang Muniib dan senantiasa kembali kepada Tuhannya

گم من جهول گاسيا لمأثم تاب وعاد مشمرا ذا جهد
تلج القلوب مواعظا تخرج من قلبك تملأها بنور الرشد

Kam min jahûlin kâsiyân lima-âtsimin tâba wa ‘âda musyammirôn dzâ juhdin talijul qulûba mawâ’idhôn takhruju min qolbika tamla-ahâ bi nûrir-rusydi 
Betapa banyak pendusta yang dengan ketulusanmu lah mereka bertaubat dengan kesungguhan, Seruanmu menembus hati, Seruanmu menembus Hati.. Tiada lain karena seruan keluar dari lubuk hati terdalam

تذکر رب العرش فی جمعية بمحمد سيد أهل المجد
وافيت ربع القوم أعلام الهدی فی البلدة الفنا دار السعد

Tadzkuru Robbal ‘arsyi fî jam’iyyatin bi Muhammadin sayyidi ahlil majdi wâfaita rob’al qoumi a’lâmal hudâ fîlbaldatil fanâ dâros-su’di
Engkau mengingat Tuhan mu dengan hati terbungkus cinta kepada Muhammad Pemimpin Teragung,
Dahulu engkau datang ke tanah leluhur, Para pembawa hidayah di bumi Tarim Ghanna, Tanah kebahagiaan.

ونهلت من بحر الکرام مگارما منذ البداية کنت عالی القصد
مجتهدا ومشمرا منتهجا درب التقی والصدق صافی الود

Wa nahalta min bahril kirômi makârimâ mndzul bidâyati kunta ‘âlîl qoshdi mujtahidân wa musyammirôn muntahijân darbat-tuqô washshidqi shôfal widdi
Engkau menikmati hidangan, engkau menikmati hidangan mereka para Aulia manusia-manusia mulia dari sejak awal engkau bercita-cita tinggi. Dengan kesungguhan, kegigihan, engkau tempuh jalan Taqwa dengan tulus cinta.. dengan kesungguhan, Kegigihan, engkau tempuh jalan Taqwa dengan tulus cinta

وحويت سرا مع علم نافع فی وجهة تسمو بحفظ العهد
وکسيت خلعة منة ورعاية فی نعم تتری سمت عن عد

Wa hawaita sirrôn ma’a ‘ilmin nâfi’in fî wajhatin tasmû bihifdhil ‘ahdi wa kusîta khil’ata minnatin wa ri’âyatin fî ni’amin tatrô samat ‘an ‘addi
Engkau meraih rahasia-rahasia Tuhan mu dan ilmu yang bermanfaat, dan engkau terus naik menuju jalan yang tinggi dengan menjalankan menunaikan janjimu kepada Tuhan mu. Tuhanmu memberikan kepadamu pakaian Anugerah Nya, perhatian didalam kenikmatan yang tidak terhitung dengan jumlah apapun

ووهبت حبا للإله وعبده خير البرية أصل کل السعد
وتعلقا بالأکرمين الأصفيا أهل العلا من کل هاد مهدي

Wa wuhibta hubbân lil ilâhi wa ‘abdahu khoiril bariyyati ashla kullis-sa’di wa ta’alluqôn bil akromînal ashfiyâ ahlil ‘ulâ min kulli hâdin mahdî
Tuhanmu mengkaruniakan cinta kepada Nya, dan kepada kekasih-Nya Sebaik-baiknya Hamba, sumber segala kebahagiaan Yaitu Nabi Muhammad Shollallahu ‘alaihi wasallam, Tuhanmu menganugerahkan kpd mu hubungan erat dengan manusia-manusia mulia, Manusia-manusia pilihan, Orang-orang yang tinggi derajat mereka daripada para pembawa hidayah di alam semesta ini

ومگارما ومواهبا ومناقبا من فضل ربك مستحق الحمد
وتأدبا وتخلقا وتذوقا فی طلب القرب وأعلی المجد

Wa makârimân wa mawâhibân wa manâqibân min fadl-li robbika mustahiqqil hamdi wa ta-addubân wa takholluqôn wa tadzawwuqôn fî tholabil qurbi wa a’lâl majdi
Engkau patut mendapat pujian karena kemuliaanmu, karena anugerah yang tuhan berikan kepadamu, dan karena sifat-sifat luhur mu yang begitu agung. Budi pekertimu.. Akhlak mu.. Cita rasa mu..

وقبست من نور الهداة الأتقياء ماصرت ترشد للأنام وتهدی
وأصلت جهدا فی سبيل محمد تدعو إلی المولی بصدق القصد

Wa qobasta min nûril hudâtil atqiyâ, mâshirta tursyidu lil anâmi wa tahdî wa asholta juhdân fî sabîli Muhammadin tad’û ilâl maulâ bishidqil qoshdi
Ketika engkau berusaha untuk meraih kedekatan dan puncak harapan mu, engkau telah mengambil bagian yang besar dari cahaya yang bersumber dari mereka para pembawa hidayah orang-orang yang bertakwa, sehingga engakau menjadi seperti mereka memberikan hidayah kepada alam semesta.
Tiada henti engkau habiskan hidupmu menempuh jalan kekasihmu Muhammad Shollallahu ‘alaihi wasallam, dan engkau mengajak manusia ke jalan Tuhanmu dengan Shidiq dan kesungguhan kepada Allah

حتی إذا حان اللقاء بربك الأعلی وصفوته سراج الرشد
لبيت دعوته وفدت رحابه فالله يلحقکم بخير الوفد

Hattâ idzâ hânalliqô-u birobbikal a’lâ wa shofwatihi sirôjur-rusydi labbaita da’watahu wafadta rihâbahu faAllâhu yulhiqukum bikhoiril wafdi
Hingga ketika tiba saat perjumpaan dengan Tuhanmu, Ketika tiba saat perjumpaan dengan Tuhan mu dan Kekasih Nya Nabi Muhammad Shollallahu ‘alaihi wasallam, engkau dengan cepat menjawab panggilan tersebut, hingga engkau datang menghadap kpd Nya, maka sungguh semoga Tuhanmu menempatkan mu di Kursi tertinggi

فی مقعد الصدق الذی قد أشرقت أنواره حقا بسر العند
أعلی الگريم إلهنا درجاتکم فی جنة الفردوس دار الخلد

Fî maq’adish-shidqilladzî qod asyroqot anwâruhu haqqôn bisirril ‘indi a’lâl karîmi ilâhunâ darojâtukum fîjannatil firdausi dâril khuldi
Di kursi Shidiq dan kesungguhan yang tempatnya adalah di sisi Tuhan mu yang terbit cahaya yang terang benderang ditempat itu dari kepada Tuhanmu, semoga Tuhanmu yang Maha dermawan mengangkat derajat mu di Surga Firdaus, surga yang penuh dengan kenikmatan, Surga keabadian,

أخلقکم فی أهلکم وأولادکم بالخير يثبتهم بخير الولد
يجعلهم بالعلماء الأصفياء أهل المعارف والتقی والزهد

Akhlaqkumu fî ahlikum wa aulâdikum bil khoiri yutsbituhum bikhoiril wildi yaj’alhumu bil’ulamâ-il ashfiyâ-i ahlil ma’ârifi wattuqô wazzuhdi
dan semoga Tuhanmu menebar keberkahan dan kebaikan kepada keluarga dan anak-anak yang engkau tinggalkan sehingga mereka menjadi sebaik-baiknya penerus setelah kepergianmu.
Dan semoga Tuhan mu menjadikan mereka para Ulama, orang-orang pilihan Allah, Orang-orang yang mengenal kepadanya dan bertakwa serta Zuhud kepada Nya.

ويقر أعنيکم بهم ويزيدهم من فضله مننا سمت عن حد
وأقر عين والدتکم بالرضی وعظيم أجر فی گريم الود

Wa yuqirru a’naikum bihim wa yazîduhum min fadl-lihî minanân samat ‘an haddin wa aqorro ‘aina wâlidatikum birridlô wa ‘adhîmi ajrin fî karîmil widdi
Dan semoga Allah membahagiakan engkau dengan mereka anak dan keturunan mu dan memberikan mu Anugerah yang tiada batasnya, Dan semoga Allah membahagiakan ibu mu dengan keridhoan dan pahala yang besar serta kecintaan daripada Tuhanmu

وجميع من والاکم يکسوهم بردة توفيق لنهج الرشد
ومجالمس ومأثر خلفتها تبقی دواما فی عطاء مجدی

Wa jamî’i man wâlâkum yaksûhum burdata taufîqin linahjir-rusydi wa majâlisin wa ma-âtsirin khollaftahâ tabqô dawâmân fî ‘athô-i majdî
dan memberikan Anugerah kepada setiap Orang yang mencintai mu dan memberikan kepada mereka Taufiq untuk menempuh jalan yang diridhoi oleh Tuhanmu,
Majelis, peninggalan-peninggalan yang indah yang engkau tinggalkan untuk kami akan senantiasa terus berlanjut dibawah Anugerah dan karunia Allah yang tiada hentinya

وعلی حبيب الله أفضل مرسل أزگی صلاة مالها من حد
والأل مع أصحابه وعليکم والقطب والأبدال أهل المجد

Wa ‘alâ habîbillâhi afdloli mursalin azkâ sholâtin mâ lahâ min haddin wal ãli ma’a ash-hâbihi wa ‘alaikum wal quthbi wal abdâli ahlil majdi
Semoga Allah Ta’ala mencurahkan Sholawat serta salamnya kepada kekasih Allah Ta’ala sebaik-baik Utusan, Sholawat yang tiada hentinya. Dan semoga tercurah Sholawat serta salam kepada keluarga dan Para Sahabatnya dan kepada engkau secara khusus (Sayyid Munzir), dan kepada pemimpin Para Aulia serta orang-orang yang mulia disisi Allah…

 
Tanya via Whatsapp